Rælingen klatreklubb har igjennom medlemskap i Norges klatreforbund, som igjen er tilsluttet Norges idrettsforbund følgende forsikringer:

Barneidrettsforsikring

Omfatter barn opp til og med det året de fyller 12 år (frem til datoen barnet fyller 13 år), som er medlem av en klubb tilknyttet NKF eller som er med på aktivitet arrangert av en klubb. Forsikringen gjelder også dommere/trenere og ledere for de samme utøverne. Barn som ikke er medlem av lag/klubb, som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret.

Ansvarsforsikring

Gjelder all aktivitet i regi av NKF og klubber tilsluttet NKF. Forsikringen omfatter all aktivitet som anses å være naturlig ved drift av et idrettslag/klubb som f.eks. kurs, trening, samlinger, konkurranser, kakelotteri, loppemarked osv. Forsikringen dekker det økonomiske tap som følge av en erstatningsmessig skade en arrangør kan pådra seg. Selskapets erstatningsplikt er begrenset til 10 mill. ved hvert skadetilfelle.

Yrkesskadeforsikring

Gjelder for instruktører under arbeid (lønnet og ulønnet) for klubb/forbund. Forutsetter at det er en skriftlig avtale mellom klubb/forbund og instruktøren.

NB!

For barn fra og med fylte 13 år, ungdom og voksne finnes det ingen kollektiv forsikringsordning gjennom klatreklubben, klatreforbundet eller idrettsforbundet. Hver enkelt må selv sørge for eventuell ulykkesforsikring, alternativt sjekke hvorvidt man har reiseforsikring eller andre forsikringer som omfatter skade eller ulykke knyttet til klatring og klatreaktiviteter.

Barn under 13 år på privat reise/klatring i egen regi er ikke omfattet av barneidrettsforsikringen og må i likhet med barn fra og med fylte 13 år ha egen forsikring.

 

For mer informasjon om forsikringen: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring