Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) for Rælingen klatreklubb

Dette dokumentet beskriver HMS plan for Rælingen klatreklubb.

Mål for klubbens HMS-arbeid

Rælingen klatreklubb skal søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for klatrere som er knyttet til klubben.

Organisering

Rælingen klatreklubb er en frivillig organisasjon registrert i brønnøysund-registeret (orgnr. 992252227). For nærmere organisering av klubben, se forskriftene.

Rælingen klatreklubb er tilsluttet Norges klatreforbund (NKF), NKF er videre tilsluttet Norges idrettsforbund.

Ansvarsfordeling innad i klubben

Klubbens styreverv har ulike funksjoner. Et av vervene skal inneholde sikkerhetsansvarlig for klubben. For oversikt over klubbens verv, se oversikt over styret.

Ansvarsfordeling mellom klubb og veggeier

Rælingen klatreklubb disponerer klatreveggen i Marikollhallen. Veggeier er Rælingen kommune. Forholdet reguleres av egen avtale skrevet mellom klubb og kommunen.

Avtalen regulerer:

  • Hvem som eier veggen
  • Hvem som disponerer veggen
  • Hvem som har ansvar for utleie og bruk av veggen mtp sikkerhet.
  • Hvem som har ansvar for arrangement i veggen mtp sikkerhet.
  • Hvem som har ansvar for hva mtp vedlikehold av vegg og veggkonstruksjon.
  • Hvem som eier eventuelt klatreutstyr som er tilknyttet veggen og hvem som har ansvar for ettersyn av dette.

Oversikt over instruktører og andre som leder aktivitet i klubben

Oversikt over instruktører og andre som leder aktivitet i Rælingen klatreklubb ligger som en egen nettside, og denne siden finnes her.

Rælingen klatreklubb er tilknyttet Norges idrettsforbund gjennom Norges klatreforbund. Reglene om politiattest for instruktører/veiledere gitt av Norges idrettsforbund gjennomføres i klubben. Mer informasjon finner du på denne siden.

Opplæring og informasjon

Intern opplæring (kunnskapsplikt)

Rælingen klatreklubb følger utdanningsregimet til Norges klatreforbund. Instruktører og ledere av aktiviteter skal inneha formell kompetanse tilsvarende utdanningsregimet til Norges klatreforbund.

Ved særskilte anledninger kan styret gi personer med uformell kompetanse anledning til å lede aktiviteter der de ikke har formell kompetanse. Omfanget begrenses til en bestemt aktivitet til et bestemt sted.

Krav til kompetanse og opplæring av brukere fastsettes ved risikovurdering av anlegget.

Ansvarlig for kompetanse og opplæring er leder av aktiviteten ved anlegget.

Ansvarlig for opplæring og informasjon er sikkerhetsansvarlig.

Informasjonsplikt ved arrangementer

Rælingen klatreklubb plikter å gi alle brukere av anlegget informasjon om risiko tilknyttet normal bruk av anlegg som klubben har aktivitet i. Dette gjøres ved oppslag, skriftlig eller muntlig informasjon, nærmere angitt i risikovurderingen av anlegget. Informasjonen skal tilpasses mottaker.

Ansvarlig for å gi informasjon er leder for aktiviteten.

Ansvarlig for informasjonen er sikkerhetsansvarlig

Risiko og tiltak

For å sikre at aktivitet i regi av Rælingen klatreklubb foregår på en forsvarlig og sikker måte, skal det gjennomføres en risikovurdering for aktiviteten. Risikovurderingen kan gjøres for faste anlegg med rutinesjekk, eller for hver aktivitet. Standard skjema for risikovurdering skal følges.

Se egen oversikt over risikovurdering for faste anlegg.

Ansvarlig for risikovurdering av faste anlegg og rutiner er sikkerhetsansvarlig.

Ansvarlig for risikovurdering av aktivitet er aktivitetsleder med formell kompetanse, alternativt sikkerhetsansvarlig.

Ulykkesoppfølging

Ulykker og nesten-ulykker skal rapporteres til NKF sin ulykkesdatabase. En lokal kopi skal til behandling hos sikkerhetsansvarlig for oppfølging, utarbeidelse av tiltak for å forhindre mulige fremtidige ulykker og integreres i risikoanalysen.

Ansvarlig for rapportering og behandling av ulykkesrapporter er sikkerhetsansvarlig

Revidering av HMS-plan og rutiner

HMS-plan og rutiner skal revideres årlig.

Lover og forskrifter